Hello Entrepreneurship


Hello Entrepreneurship – Formularz AplikacyjnyUwaga! Tego typu inicjatywy powinny być zbudowane wokół maksymalizacji pozytywnego wpływu. Poprzez swoją działalność powinny przyczyniać się do rozwiązywania w ramach swojej działalności rynkowej najważniejszych wyzwań przed jakimi stoimy lokalnie i globalnie.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałem się z Regulaminem Programu Hello Entrepreneurship i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
Wnioskodawca wraz ze zgłoszeniem formularza potwierdza, że dostarczona przez niego praca jest wynikiem jego twórczości oraz, że przysługują mu prawa autorskie do pracy w pełnym zakresie. Organizator zastrzega sobie subiektywne prawo do odrzucenia zgłoszeń, które mogą być dyskryminujące lub naruszające prawa człowieka oraz takich, które uzna za nieoryginalne i niesamodzielne. Wnioskodawca ponosi wyłączną odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód Organizatora powstałych z tego tytułu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Wnioskodawcy.
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, oraz Regulaminem konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu przeprowadzenia procedury konkursowej oraz wyboru Laureatów i Finalistów i będą przechowywane przez okres 6 lat od zakończenia jej realizacji.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z siedzibą w Warszawie (04 – 386) przy ul. Paca 40. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Konkursu Hello Entrepreneurship.
  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu z osobami i organizacjami, które uczestniczą w Konkursie.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu.
  3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celach kontaktowych w sprawie nowych inicjatyw
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
  5. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby prowadzenia naszej działalności statutowej, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z Inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem:Media Consent

The following authorization and consent grants Ashoka, a non-profit organization based in Arlington, Virginia, (“Ashoka”, see full address below) permission to take photos and make video and audio recordings at the event you are registering for hosted by Ashoka (the “Event”) featuring you (collectively, the “Media Records”) and use such Media Records for public relations purposes of Ashoka as outlined below.

By authorizing and consenting below, you declare to have carefully read and evaluated the content of this Media Consent and to have clearly understood the meaning of each individual point before signing it.

INTELLECTUAL PROPERTY AUTHORIZATION

You authorize Ashoka to make, modify, copy, archive, and otherwise use the Media Records, free of charge, for informative, promotional, and institutional purposes of Ashoka with or without stating your name.

Your authorization is granted without time or territorial limits and must also be understood as referring to the reproduction, publication, sharing, and dissemination of your image in any format or adaptation, including by press, television, event websites, and websites or social profiles used for the Events.

Your authorization expressly releases Ashoka from any liability for the use of your image, name, and voice, in compliance with your authorization and consent.

DATA PROTECTION CONSENT

You consent to the processing of Media Recordings by Ashoka for informative, promotional, and institutional purposes as outlined above. Please note that such processing may include marking available or transferring such data to countries which may not provide an adequate legal protection for your privacy. You can revoke your consent at any time.

PRIVACY NOTICE

Your intellectual property authorization and your data protection consent can be revoked at any time with a written communication to be sent to Ashoka at 1700 North Moore Street, Suite 2000, Arlington, Virginia 22209-1939, United States, or by sending an email to privacy@ashoka.org.

All personal data received about the undersigned will be processed in accordance with the applicable laws and regulations and Ashoka’s Privacy Policy. The Media Recordings will be processed with your consent as the legal basis for the purposes outlined above and deleted when they become irrelevant for such purposes. The recipients may be press or media organizations, non-profit organizations, Ashoka’s existing or potential members and supporters as well as the general public.

For further information about how Ashoka handles data of the undersigned and his or her rights, please see Ashoka’s Privacy Policy at https://www.ashoka.org/en-US/privacy-policy.

Your Personal Data will be processed outside the EEA as described in the Privacy Policy.Optional Additional Fields - DO NOT DELETE
The fields below can be dragged up and used in your form if helpful

Else they can be left alone and will remain hidden.

Do not repurpose these fields for unrelated / new purposes - create a new field instead!

These fields are already 'mapped' to the corresponding fields on the campaign member in salesforce which makes everything easier and faster.  


By submitting this form, you acknowledge that your Personal Data will be processed outside the EEA as described in the Privacy Policy.


System Fields - NEVER EVER DELETE THESE
if you delete these fields, things will break, and you may need to rebuild your form. 

dont say we didnt warn you!


Required Fields
this value is used in event campaign member status mapping. we can update the variable values in build - do not need to go into the connector anymore!  use \u0020 for spacesOptional Fields - Required For Confirmation Email
NOT SFDC ID - THE DOTMAILER ID
dotmailer campaigns used for confirmation must be set as triggered campaigns, and must not contain social share / forward links (and a few other types).  See here for more details.

internal note - if user wants to include response alias in dotmailer notification, we need to modify the connectors manually at present.Optional Fields - Required If Including Opt In


required - this form is used to complete the double opt in process.   
must clone generic DOI Confirmation Form and update the URL here.


site language iso controls the language of the double opt in email. currently the text of the opt-in email cannot be altered, just the language.iso site country on webcontact controls which list the subscriber is added to when completing double opt in

By submitting this form, you consent to receive communications from Ashoka.